rhy.fi
Yhteystiedot, säännöt
OTAVAN ERÄMIEHET RY:N YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja: (yleiset asiat, maanvuokrausasiat yms.)
Antti Liukkonen
0500-863475
anttialiukkonen@gmail.com

Sihteeri: (jäsenkyselyt, jäsenistön yhteystietopäivitykset)
Pekka Suhonen
050-5360026
pekka.suhonen60@gmail.com

Rahastonhoitaja / Kenneljaosto: (jäsenmaksut, rahaliikenne)
Heidi Komppa
050-5616877
heidi.komppa@gmail.com

Kiinteistöt / Seurapirtin vuokraus:
Juha Pasonen
0400-155441
juha.pasonen@topjupek.fi

Suurpetoyhteyshenkilöt:
Jani Hotanen
040-5281153
jani.hotanen@gmail.com

Jorma Komppa
050-5386866
jorma.komppa@gmail.com

Kilpailujaosto:
Juha Tyyskä
0400-138978

Riistanhoitojaosto:
Rauli Pulliainen
045-3494071
rauli.pulliainen@esedu.fi

Teeo Pulliainen
044-9872732
nappikulmala1@gmail.com

Jussi Hirviniemi
045-6723893
jussi.hirviniemi@gmail.com

Aktiviteettitoimikunta (järjestysmiehet, talkoohenkilöstö jne)
Timo Laasonen
040-6854503
timo.laasonen65@gmail.com

Teemu Liukkonen
050-5250669
t.liukkonen@luukku.comOTAVAN ERÄMIEHET RY:N SÄÄNNÖT

1. § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI

Yhdlstyksen nimi: Otavan Erämiehet r.y.
Kotlpaikka Mikkelin Maalaiskunta Mikkelin läänissä
Yhdistys on perustettu syyskuun 25 päivänä 1951 (merkitty PR:n rekisteriin tuolloin, toim. huom.) ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seura on Suomen Metsästäjäliitto Suur-Savon piiri ja Suur-Savon Kennelpiiri ry:n jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2. § SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoltuksena on harjoittaa:
1) järkiperäistä metsästystä;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimlntaa
3) metsästysampumaurheilua ja
4) kenneltoimintaa

3. § SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys-ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotöitä
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja  ylläpitää ampumarataa;
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa

4. § SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi johtokunnan esityksestä hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliitto Suur-Savon piiri ry:n ja Suur-Savon Kennel-piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.
Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Jäseneksi aikovan tulee pääsääntöisesti asua seuran toiminta-alueella. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla henkiIö- tat yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5. § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, elkä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuln varsinaisellakin jäsenellä. Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään I0 ha käsittävän tilan metsästysoikeuden,
apautetaan jäsenmaksusta niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Kunniapuheenjohtaja ja kunnijäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista. Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa. Jäsen on velvollinen tekemään riistanhoitotyöstään ja pyytämästään riistasta vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

6. § SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7. § SEURASTA EROTTAMINEN
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti,;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä oIe näissä säännössä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8. § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittaln kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään
tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkan ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vählntään 7 päivää ennen kokousta seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

9. § TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsiteIlään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2) Todetaan kokouksen laillisuus
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle 9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten
riistanhoitovelvoitteet
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkiIöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
12) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
13) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
14) Päätetään Suomen Metsästäjäliitto Suur-Savon piiri ry:lle ja Suur-Savon Kennelpiiri ry:lle tehtävistä esityksistä
15) Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10. § KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11. § SEURAN YLIMAÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12. § PöYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13. § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14. § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili- ja toimintavuosl on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

15. § SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan ( 8 ) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäjeIIä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä llsäksi sihteerln ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeeIliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16. § PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloln, kun puheenjohtaja tai hänen esyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17. § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheeniohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18. § JOHTOKUNNAN TEHTÅVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot
8) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliitto ry:n ja Suur-Savon Kennelpiiri ry:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt
9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
10) pitää seuran jäsenluetteloa
11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa
13) valita ja tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
15) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

19. § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvielänten jahtisäännöt ja näihin tehtävät rnuutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20. § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäIjelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoydistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).
Seuran purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Mikkelin seudun riistanhoitoyhdistykselle.

21. § MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua